Taakgroep Diaconaat

Inzet en doelen
De taakgroep diaconaat tracht namens de Koorkerkgemeenschap vorm te geven aan de ondersteuning van mensen en groepen die extra hulp nodig hebben.
De taakgroep richt zich de komende jaren op vier speerpunten die aansluiten op belangrijke
uitdagingen in de samenleving:

 1. Ondersteuning van werelddiaconale ontwikkelingsprojecten die Kerk in Actie geselecteerd heeft en in samenwerking met lokale partners financiert en begeleidt.
 2. Aandacht voor het klimaat en de noodzaak van duurzaamheid.
 3. Aandacht voor vrede, veiligheid, vluchtelingen en mensenrechten.
 4. Aandacht voor de Middelburgse en Walcherse, de regionale en landelijke samenleving door middel van kerkelijke inzet voor sociale doelen.

Voor de uitvoering van haar activiteiten zijn 2 voorwaarden essentieel:

 • De verbondenheid met en het draagvlak binnen onze Koorkerkgemeenschap is erg belangrijk. Suggesties voor collectedoelen, projecten, activiteiten en actieve bijdragen daaraan van Koorkerkers zijn zeer welkom en noodzakelijk voor het draagvlak van ons werk.
 • Samenwerking met andere geloofsgemeenschappen en maatschappelijke organisaties is absoluut noodzakelijk voor de slagkracht van de diaconale inzet. De Koorkerkgemeenschap heeft een te beperkte reikwijdte. We werken al samen met de Nieuwe Kerk en  Ontmoetingskerk in het College van Diakenen voor de vaststelling van gezamenlijke collectedoelen. De dienst aan de wereld kan en moet overigens verschillen in geloofsopvatting overstijgend zijn.


We worden professioneel ondersteund door de ontwikkelingstak van de PKN, Kerk in Actie en
de inzet van de Remonstranten via Geloof en Samenleving.


Activiteiten
Om een bijdrage te leveren aan de realisatie van de speerpunten worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

 1. Het vaststellen van eigen diaconale collectedoelen, het verstrekken van informatie daar over aan de gemeente en de afhandeling naar de betrokkenen.
 2. Het bestemmen van de doelen uit de algemene diaconale collectes met de Nieuwe Kerk en de Ontmoetingskerk, het nemen van besluiten over financiële bijzondere bijstand in individuele situaties, het verlevendigen van het gezamenlijke diaconale vermogen, het ontwikkelen gezamenlijke initiatieven, enz.
 3. Het leveren van een bijdrage aan sociale projecten in Middelburg en op Walcheren.
 4. Denk hierbij aan de jaarlijkse bijdrage voor de Voedselbank, de kerstbijdrage voor eenoudergezinnen met een minimuminkomen op Walcheren (ongeveer 250 personen); eenmaal per 3 jaar verzorgen van kerstpakketten voor de gedetineerden van Torentijd en van toilettassen voor de ex-gedetineerden van de opvang van DOOR, actieve deelname aan projecten als Schuldhulpmaatje (mensen met schuldenproblemen worden door maatjes met raad en daad ondersteund), Present (teams vrijwilligers bieden materiële steun in natura: verven, tuin onderhouden, helpen verhuizen) en Sociaal Domein Walcheren, enz.)
 5. Het versturen van de Jaarlijkse Kerstgroetactie voor gevangen overal ter wereld. Amnesty International houdt zelf in de Koorkerk periodiek verkoop- en petitieacties.
 6. Het bijdragen aan de gezamenlijke Middelburgse Vredesweekactiviteiten.
 7. Het initiëren van aandacht, samen met andere organisaties, voor de duurzaamheidsuitdaging in het komende seizoen.
 8. Het versterken van de onderlinge band in de Koorkerk. Er gebeurt in dit opzicht al heel veel.


Als taakgroep verzorgen we de Paas- en Kerstgroeten en organiseren we de Paastafel.
h. Het maandelijks geven van informatie door middel van een vaste rubriek in de Vierpas.
De taakgroep informeert hierin over komende collectes en andere activiteiten en koppelt de
resultaten daarvan terug. Met het verdwijnen van het Middelburgs Kerkblad zullen we ook zelf
de informatie over de gezamenlijke diaconale inzet moeten verzorgen.


‘Rode zak’ collectes
Elke zondag wordt gecollecteerd voor een diaconaal doel. Ongeveer 15 maal per jaar collecteren we voor een zelfgekozen doel: in de veertigdagen tijd (6x), in augustus/september (3x) en in december (2x). De overige 6 worden ingevuld tijdens de vier ‘ Woord- en Tafeldiensten’ en twee andere diensten.
Bij werelddiaconale projecten sluiten we zoveel mogelijk aan bij door Kerk in Actie geïnitieerde projecten. Voor collectes met lokale, regionale of landelijke doelen gaat onze voorkeur uit naar projecten waar betrokkenen uit de Koorkerk of Walcherse samenleving zich actief voor inzetten.
Om het effect te vergroten streven we naar meerdere collectes voor hetzelfde doel. Suggesties voor doelen zijn van harte welkom. Het moet gaan om materiële ondersteuning, er moet sprake zijn van een behoorlijke staat van dienst en het doel moet een Anbi keurmerk hebben.


Enkele voorbeelden van in het afgelopen jaar ondersteunde projecten:

 • Sociale projecten op Walcheren: Voedselbank, sociale minima, Steunpunt Verlies en Rouw.
 • Projecten, aangedragen door de diaconale tak van de Remonstranten: hulpverlening in kamp Moria op Lesbos, Steuncomité Israëlische Vredes- en mensenrechtenorganisaties.
 • Werelddiaconale projecten van Kerk in Actie voor hulpverlening bij en preventie tegen watersnoden in Bangladesh; verbetering van visteelt en watermanagement in meren in Nepal.
 • Noodhulpprojecten van Kerk in Actie bij calamiteiten o.a. ten behoeve van de Royingha die uit Myramar verdreven werden en de slachtoffers van de cycloon Idai die Zuidoost-Afrika teisterde.
 • Vaste jaarlijkse werelddiaconaatprojecten door Solidaridad: verduurzaming van de landbouw in Azië en Afrika en het project Kinderen in de Knel waar dit jaar medische en hygiënische ondersteuning gegeven wordt aan vluchtelingenkinderen in kampen in Libanon.
 • Enkele malen is gecollecteerd voor het Kuron Peace Village Project van de in 2018 met een For Freedom Award voor vrijheid van godsdienst in Middelburg onderscheiden Zuid-Soedanese bisschop Paride Taban.
 • Ook bij alle Woord- en Tafeldiensten is, samen met de werkgroep, bewust gekozen voor hetzelfde doel: onderwijs aan kastenloze Dalit-kinderen in India.


Gezamenlijke en diaconale inzet
Buiten de specifieke zelfgekozen collectedoelen wordt alle andere zondagen gecollecteerd voor het werk van de centrale diaconie van de Protestantse Gemeente Middelburg. Daaruit worden o.a. de actie sociale minima, kerstpakketten Torentijd en toilettassen DOOR, stille diaconale bijstand en acute noodhulp bij rampen bekostigd.

Jaarlijks wordt een giftenadvieslijst vastgesteld waarin € 30.000 verdeeld wordt over een 40-tal projecten voor ondersteuning van kwetsbare mensen op lokaal, regionaal, landelijk en mondiaal niveau.

Verder worden ieder jaar een tweetal acceptgiro-acties gehouden:

 • In februari t.b.v. een werelddiaconaal project van Kerk in Actie.
 • In oktober een najaarsactie voor 4 doelen op de 4 niveaus. De opbrengst bedraagt € 15.000 of meer.


Ook voor deze doelen zijn suggesties vanuit onze gemeenschap hartelijk welkom.


Samenstelling en werkverdeling Taakgroep

Voorzitter: José Baars, tel.: 06 51070297, e-mail: josembaars@live.nl
Secretaris en contactpersoon: Rob van der Tol, tel.: (0113) 853891,
e-mail: robvandertol@gmail.com
Collectezaken: Jan Janse, tel.: (0118) 851332,
e-mail: janjansezeeland@gmail.com
Leden: Gerda van Leeuwen,
tel.: 06 25032498, e-mail: gsvleeuwen@zeelandnet.nl
Joep de Valk,
tel.: 06-53391524, e-mail: joep.devalk@gmail.com