ANBI Vereniging Koorkerk

ANBI gegevens Vereniging Koorkerk

Voor totaal-overzicht zie onderaan deze pagina.

A. Algemene gegevens

Vereniging Koorkerk

RSIN- of fiscaal nummer; 02592769 KvK nummer 40310247 Contactgegevens, post- of bezoekadres, telefoonnummer: Koorkerk, Koorkerkhof 2, 4331 BB Middelburg, tel. 0118 613757 Bankrekening: NL 35 TRIO 0788 9579 29 t.n.v. Vereniging Koorkerk

B. Samenstelling bestuur

Teus Baars, voorzitter (baarst AT live DOT nl, 0118 56 77 47).

Joep de Valk, penningmeester (j.devalk@telfort.nl, 06 53391524)

Simone Ludikhuijze, lid (simlud AT live DOT nl, 06 21 34 11 22)

Esther Meulblok, lid (emeulblok AT gmail DOT com, 0113 56 25 31)

Addy Simonse, lid (apsimonse AT zeelandnet DOT nl, 06 15 38 18 89)

C. Doelstelling en visie

De Vereniging Koorkerk en haar voorgangers is een in 1895 opgerichte vereniging met als doel de versterking van het vrijzinnig godsdienstig beginsel in Middelburg.
Vrijzinnig geloven kenmerkt zich door een vrije en kritische omgang met de bijbel en de christelijke traditie; ‘kritisch’ want zowel bijbel als tradities zijn gevormd binnen een bepaalde context, en ‘vrij’ omdat iedere generatie haar eigen vertaling moet maken.

Vrijzinnigheid is open naar de cultuur en gericht op menselijkheid.
In de Koorkerk gonst het van de verhalen, waar gezocht en geloofd wordt en twijfel een groot goed is, evenals vertrouwen. Waar we elkaar, ongeacht achtergrond, ontmoeten rond actuele zingevings- en levensvragen. In de diensten op zondag, of door de week in gespreksgroepen of een van de vele activiteiten.
Het is een vitale, betrokken, warme en open gemeenschap. ruimte en respect voor ieders persoonlijke manier van levensbeschouwing of zingeving.

De vereniging werkt vanuit het volgende profiel:

  • Vrijzinnigheid is een persoonlijke manier van geloven, die geworteld is in het christendom.
  • Vrijzinnig geloven kenmerkt zich door een vrije en kritische omgang met de Bijbel en de christelijke traditie; ‘kritisch’ want zowel Bijbel als tradities zijn gevormd binnen een bepaalde context, en ‘vrij’ omdat iedere generatie haar eigen vertaling moet maken.
  • Vrijzinnigheid is open naar de cultuur en gericht op menselijkheid.

D. Beleidsplan

Onze interne gerichtheid heeft focus nodig vanwege het goede doch beperkte kader
- Inspirerende en doordachte zondagsdiensten met ruimte voor liturgische vernieuwing, door een overzichtelijk aantal en daardoor herkenbare gastvoorgangers
- Onderlinge betrokkenheid door een uit te breiden bezoekgroep voor alle ouderen, onder andere met halen/brengen, boodschappen/klussen en maaltijden in de kerk
- Gesprekskringen, lezingen door de Zeeuwse gesprekskring (wellicht in samengaan met Spagaat) en eventueel een uitje
- Boekenmarkt, cantorij

Onze externe gerichtheid heeft ook focus nodig
- Gerichtheid in onze communicatie op 45-65 jarige herintreders tot nu toe onbekend met vrijzinnige manier van kerk zijn
- Samenwerking met diaconale projecten in de stad waarbij Koorkerkers zich gezamenlijk aan kunnen sluiten. Focus vluchtelingen, contacten met het AZC

E. Beloningsbeleid

De vereniging draait als de meeste kerkelijke organisatie op vrijwilligers. De Koorkerkgemeenschap heeft een predikant, die conform de arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) wordt betaald. Zie website van de PKN Actief in de Kerk - Arbeidsvoorwaarden

Zie ook de volgende bijlagen:

Bestuursverslag 2022

Financien begroting 2024


Totaal-overzicht ANBI

1 Algemene gegevens instelling

 
  Naam Vereniging Koorkerk
  Nummer Kamer van Koophandel 4 0 3 1 0 2 4 7
 
  Contactgegevens.
  Adres Koorkerkhof 2, 4331 BB Middelburg,
  Telefoonnummer 0 6 5 3 3 9 1 5 2 4
  E-mailadres administratie@koorkerk.nl
  Website (*) www.koorkerk.nl
  Naam landelijke kerkgenootschap PKN, Vereniging van Vrijzinnige Protestanten, Remonstrantse Broederschap
  In welke landen is uw Nederland
  kerkgenoot­schap actief? (*)
  Aantal medewerkers (*) 0 , 5 Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
  Aantal vrijwilligers (*) 8 0 Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor de instelling.
  Statutair bestuur van Teus Baars, voorzitter (baarst@live.nl, 0118 56 77 47).
  het kerkgenootschap Joep de Valk, penningmeester (j.devalk@telfort.nl, 06 53391524)
    Esther Meulblok, lid (emeulblok@gmail.com, 0113 56 25 31)
    Simone Ludikhuijze, lid (simlud@live.nl, 06 21 34 11 22)
    Addy Simonse, lid (apsimonse@zeelandnet.nl, 06 15 38 18 89)
   
  Doelstelling De Vereniging Koorkerk en haar voorgangers is een in 1895 opgerichte vereniging met als doel de versterking van het vrijzinnig godsdienstig beginsel in Middelburg.
    Vrijzinnig geloven kenmerkt zich door een vrije en kritische omgang met de bijbel en de christelijke traditie; ‘kritisch’ want zowel bijbel als tradities zijn gevormd binnen een bepaalde context, en ‘vrij’ omdat iedere generatie haar eigen vertaling moet maken.
    Vrijzinnigheid is open naar de cultuur en gericht op menselijkheid.
    In de Koorkerk gonst het van de verhalen, waar gezocht en geloofd wordt en twijfel een groot goed is, evenals vertrouwen. Waar we elkaar, ongeacht achtergrond, ontmoeten rond actuele zingevings- en levensvragen. In de diensten op zondag, of door de week in gespreksgroepen of een van de vele activiteiten.
    Het is een vitale, betrokken, warme en open gemeenschap. ruimte en respect voor ieders persoonlijke manier van levensbeschouwing of zingeving.
     
  Hoofdlijnen beleidsplan  
 

Welke werkzaam­heden verricht het kerkgenootschap?

Wanneer worden welke werkzaamheden uitgevoerd? En hoe dragen die bij aan het realiseren van de doelstelling?

Onze interne gerichtheid heeft focus nodig vanwege het goede doch beperkte kader
    - Inspirerende en doordachte zondagsdiensten met ruimte voor liturgische vernieuwing, door een overzichtelijk aantal en daardoor herkenbare gastvoorgangers
    - Onderlinge betrokkenheid door een uit te breiden bezoekgroep voor alle ouderen, onder andere met halen/brengen, boodschappen/klussen en maaltijden in de kerk
    - Gesprekskringen, lezingen door de Zeeuwse gesprekskring (wellicht in samengaan met Spagaat) en eventueel een uitje
    - Boekenmarkt, cantorij
    Onze externe gerichtheid heeft ook focus nodig
    - Gerichtheid in onze communicatie op 45-65 jarige herintreders tot nu toe onbekend met vrijzinnige manier van kerk zijn
   
    - Samenwerking met diaconale projecten in de stad waarbij Koorkerkers zich gezamenlijk aan kunnen sluiten. Focus vluchtelingen, contacten met het AZC
  Hoe krijgt het kerkgenootschap inkomsten? Via Aktie Kerkbalans, kortom vrijwillige bijdragen van leden en vrienden
    Inkomsten uit verhuur van de Koorkerk
    Inkomsten van de Boekenmarkt
  Op welke manier en aan welke doelen worden de verkregen inkomsten besteed? Meer dan de helft van de inkomsten worden besteed aan de eigen predikant (sinds juli 2023) en kosten van de kerkdienstn Daarna de kosten van het gebouw, verwarming en abonnementen zoals Kerkdienstgemist. Daarna kosten van cantorij en kringen
  Beloningsbeleid De vereniging draait als de meeste kerkelijke organisatie op vrijwilligers. De Koorkerkgemeenschap heeft een predikant, die conform de arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) wordt betaald. Zie website van de PKN Actief in de Kerk - Arbeidsvoorwaarden

2 Staat van baten en lasten

               
  Jaartal van deze Staat van baten en lasten 2023          
               
  Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.   Rekening   Rekening (*)   Begroting (***)
      2023   2022   2024
  Baten            
  Opbrensten uit bezittingen 18.5 108.156 37.5
  Bijdragen kerkleden 66.984 84.861 68.571
  Subsidies en overige bijdragen van derden 0 3.298 0 +
               
  Totaal baten 85.484 196.315 106.071
               
  Lasten            
  Bestedingen pastorale beroepskrachten 36.526 17.929 58.286
  Bestedingen kerkdiensten, catechese 8.69 7.703 9.551
  Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 4.572 9.482 4.439
  Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen) 21.838 20.883 30.153
  Lasten overige eigendommen en inventarissen 55 2.5 2.5
  Salarissen (kosten, organisten e.d.) 0 0 0
  Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 11.269 10.652 10.547 +
  Totaal lasten 137.895 69.149 115.476 +
    + + +
  Resultaat -52.411 127.166 -9.405
               
  Toelichting BATEN EN LASTEN
    Doordat de Koorkerkgemeenschap in 2022 geen eigen predikant had en er een legaat is geschonken, is het boekjaar met een stevig operationeel resultaat afgesloten.
    Daarbij is een zeer oude staatslening door het Ministerie van Financiën ingekocht, hetgeen eenmalig tot een grote boekwinst van € 86.657 heeft geleid.
    Aan de batenkant zien we een belangrijke toename aan ontvangsten. De bijdragen uit de hoek van de RGMZ zijn fors hoger, waar tegenover staat dat de afdracht aan de landelijke Remonstranten ook opgenomen is in deze jaarrekening.
    Verhuuropbrengsten zijn eveneens fors hoger, waarvoor hulde. De boekenmarkt heeft weer rond € 12.500 opgebracht, waarvan het grootste gedeelte aan goede doelen wordt besteed. Wij zijn heel blij dat de overige vrijwillige bijdragen van de leden en vrienden op niveau bleven, ondanks een slinkend aantal. Er zijn meer mensen die bijdragen, zodat onze participatiegraad is gegroeid naar meer dan 80%.
    Uitgaven voor pastoraat zijn ook dit jaar iets minder. Dat zal in 2023 sterk veranderen door de aanstelling vanaf 1 juli van onze nieuwe predikant voor 0,5 fte.
    Beheerkosten zijn hoger doordat de afdracht van de RGMZ ook is meegeconsolideerd dit jaar. Verder zijn bankkosten substantieel. Daar kunnen wij op bezuinigen door het aantal rekeningen te verminderen.