Protestantse Kerk in Nederland (PKN) (PKN)


De Protestantse Kerk in Nederland

De Protestantse Kerk in Nederland (in dagelijks spraakgebruik vaak afgekort tot Protestantse Kerk of PKN) is het grootste protestantse kerkgenootschap in Nederland. Het is, na een toenaderingsproces van tientallen jaren, op 1 mei 2004 ontstaan uit een fusie van de drie Samen op Weg-kerken: de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden. De Protestantse Kerk in Nederland heeft daarmee zowel de lutherse als calvinistische traditie in zich verenigd.

De PKN heeft een synodale structuur. Binnen de kerk is een grote verscheidenheid aan opvattingen aanwezig, van vrijzinnig tot orthodox/bevindelijk. Het belangrijkste besluitvormende orgaan van de Protestantse Kerk in Nederland is de generale synode. Deze bestaat uit 79 leden. Deze leden worden afgevaardigd namens de classes. In een classis zijn de diverse bij de Protestantse Kerk aangesloten kerken van een aantal omliggende plaatsen georganiseerd. De kerken op Walcheren behoren tot de classis Delta, welke geheel Zeeland plus Goeree-Overflakkee omvat.

Eén van die Walcherse kerken is de Protestantse Gemeente Middelburg (PGM). Deze gemeente bestaat uit 3 wijkgemeenten, te weten: de Nieuwe Kerkgemeente (midden-orthodoxie), De Ontmoeting (voorheen bekend als de Gereformeerde Bond binnen de Nederlandse Hervormde Kerk) en de Koorkerk (vrijzinnige protestanten). Daarnaast bestaat de Waalse Gemeente. Dat is feitelijk een zelfstandige Franstalige gemeente binnen de PKN welke slechts gebruik maakt van faciliteiten van de PGM.

De Koorkerk is een zogenoemde wijkgemeente van bijzondere aard die deel uitmaakt van de Protestantse Gemeente Middelburg en daarmee tevens van de Protestantse Kerk in Nederland. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Voor de liefhebbers: u vindt de volledige kerkorde op deze website van de PKN. Veel leesplezier!

Het dagelijks bestuur van de kerkelijke gemeente berust bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze Koorkerkgemeente telt de kerkenraad vijf leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De kerkenraad vormt tevens het bestuur van de Vereniging Koorkerk en de kerkenraad van de RGMZ. De penningmeester, de administrateur en de taakgroep beheer zijn verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad, c.q. bestuur is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.