Leden en Vrienden

U kunt op verschillende manieren lid of vriend worden van de Koorkerkgemeenschap:

  • Als lid van de PKN via de Protestantse Gemeente Middelburg (PGM) kunt u zich laten registreren als behorende tot de wijkgemeente Koorkerk (via het administratiekantoor PGM of onze scriba).
  • U kunt zich bij de scriba (scriba AT koorkerk DOT nl) opgeven als rechtstreeks lid of vriend van de Koorkerkgemeenschap, dan wel als louter belangstellende.
  • U kunt lid of vriend worden van de Remonstrantse Gemeente Midden-Zeeland.
  • U kunt lid worden van de landelijke Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP), in combinatie met lidmaatschap van de Vereniging Koorkerk.
  • In alle gevallen bent u lid van de Vereniging Koorkerk, de overkoepelende vereniging en de realisering van de samenwerking tussen de drie geloofsgemeenschappen.


Leden en Vrienden

Wat is het onderscheid tussen leden en vrienden de Koorkerkgemeenschap, c.q. Vereniging Koorkerk? Leden zijn zij die lid zijn van de PKN wijkgemeente, lid zijn van de landelijke VVP, lid of vriend van de Remonstranten of rechtstreeks lid zijn van de Vereniging Koorkerk. Vrienden zijn zij die geen lid willen worden, maar wel de Koorkerk een warm hart toe dragen en daar uitdrukking aan willen geven. Vrienden van de Vereniging Koorkerk hebben formeel geen rechten of verplichtingen jegens de Koorkerkgemeenschap.

Leden
Het lidmaatschap brengt rechten en verplichtingen met zich mee.
RechtenOnze kerk heeft een democratische structuur. Ieder lid heeft recht invloed uit te oefenen op de organisatie van de kerk, plaatselijk en landelijk. De algemene ledenvergadering, c.q. gemeenteavond is het hoogste orgaan van de gemeente. Leden mogen kosteloos een beroep doen op de predikant. Voor het huwelijk en begrafenis worden voor gebouw en predikant geen extra kosten in rekening gebracht. Ook deelname aan gesprekskringen en taakgroepen is kosteloos
Plichten: leden zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van onze Koorkerkgemeenschap. Daarnaast wordt verwacht dat men naar vermogen financieel bijdraagt aan het functioneren daarvan.

Vrienden
Vrienden hebben formeel geen rechten of verplichtingen jegens de Koorkerkgemeenschap. Men ontvangt regelmatig onze informatie. Voor huwelijken en begrafenissen worden voor gebouw en predikant kosten in rekening gebracht.

Voor vragen hierover kunt u contact nemen met de predikant of met een lid van het bestuur, zie Contact en routes.