Remonstrantse Broederschap


Ook nu, na 400 jaar, is de Remonstrantse Broederschap een springlevende, geloofsgemeenschap met een ruimhartig, christelijk geloof, open voor onder meer humanisme, maatschappij, kunst en cultuur.
Daarbij inspireren ook de recent geactualiseerde vijf remonstrantse artikelen: vrijheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid, vrede en vriendschap.
Remonstranten hechten, in het licht van hun ontstaansgeschiedenis, aan vrijheid. Dat gunnen ze ieder ander. Daarom zijn ze verdraagzaam. Ze nemen hun vrijheid serieus. Zij voelen zich (mede) verantwoordelijk voor het welzijn van mens en wereld.
Zij vinden inspiratie in de bijbel en in andere bronnen van wijsheid, niet in dogma’s.

De Remonstrantse Broederschap heeft haar wortels in de pluriforme, prille, veelzijdige Nederlandse reformatie in de 16e eeuw. Zij werd in 1619 opgericht door verbannen ‘rekkelijke’ Arminiaanse predikanten, die opkwamen voor tolerantie bij pluraliteit. Zo riepen de remonstrantse hoogleraren Arminius in 1606, en Jan Konijnenburg in 1796 op tot een nationale dialoog.
En nodigde in 2013 Christa Anbeek in haar remonstrantse oratie ‘gelovigen en ongelovigen’ uit om deel te nemen aan een gesprek over wat voor hen van ultiem belang is en hoe zij dat in hun bestaan ervaren. Een moderne aanzet tot een perspectief, waarin oude en nieuwe vergezichten kunnen versmelten tot een vernieuwd geloofshorizon.

Het persoonlijk karakter van ieders spirituele weg vinden ze belangrijk, wars van welke bindende geloofsbelijdenis dan ook. Tegelijk zoeken zij op diverse manieren verbinding, onder meer via het onlangs door Christa Anbeek ontwikkelde dialoogspel over kwetsbaar en veerkrachtig leven. Daarover schreef zij ook het autobiografisch getinte boek ‘Voor Joseph en zijn broer’ dat de landelijke prijs kreeg voor het beste spirituele boek.
En zo deelde onze, in 2018 overleden, remonstrantse gastpredikante Christiane Berkvens, openhartig haar spiritualiteit van het sterven in: ‘En nu ben ik aan de beurt’.
In wezen ‘bruist’ binnen de Remonstrantse Broederschap al 400 jaar een levendige wisselwerking tussen meer of minder traditionele, vrijzinnige en seculiere visies. Met vele wegen om je (on)geloof te beleven.


De Remonstrantse Gemeenschap Midden Zeeland (RGMZ) is een zelfstandige, kleine, regionale gemeente. Samen met de wijkgemeente van bijzondere aard van de Protestantse Gemeente Middelburg (de Koorkerk), de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden te Middelburg en tal van niet aan deze groepen verbonden vrijzinnigen vormt zij de veelkleurige Koorkerkgemeenschap. De predikant van de Koorkerkgemeenschap heeft ook een Remonstrantse opdracht. Daardoor kan hij/zij alle daarbij horende taken uitvoeren. Ruim een kwart van de Zeeuwse Remonstranten is tevens lid van de PKN/PGM (Protestantse Gemeente Middelburg).

In het voorjaar vindt de jaarvergadering van de RGMZ plaats. Daarnaast organiseert het RGMZ-bestuur, samen met haar leden en vrienden, jaarlijks kringen en andere activiteiten.
Vanzelfsprekend staan die als regel open voor alle Koorkerkers. Voor Remonstranten is samenwerking met andere groeperingen en kerken heel gewoon. De RGMZ ziet contact en dialoog met andere zinzoekers als verrijkend. Een open houding, in de geest van het brede project ‘Zinnig Zeeuws’ van de Koorkerkgemeenschap, waarin de RGMZ van harte participeert.
Het bestuur van de RGMZ is als volgt samengesteld:

  • Joep de Valk, voorzitter
  • Esther Meulblok, secretaris
  • Jan van Doeselaar, penningmeester

Zie voor een ANBI-verantwoording ANBI RGMZ.

In 2020 heeft ruim 30% van de leden en vrienden van de RGMZ deze groep verlaten. Het merendeel daarvan heeft zich als lid of vriend over laten schrijven naar de Remonstrantse Broederschap (landelijk).
Zie de website www.remonstranten.nl, met informatie en de mogelijkheid om zich via de website als vriend aan te melden. Het maandblad AdRem houdt u op de hoogte van wat speelt in en buiten de Remonstrantse Broederschap.