ANBI RGMZ


Remonstrantse Gemeente Midden-Zeeland

Naam ANBI: 

Telefoonnummer (facultatief):

0118 474712

RSIN/Fiscaal nummer:

807019215

Website adres:

https://www.remonstranten.nl/anbi/

E-mail:

secr.rgmz@gmail.com

Adres:

Bellamypark 7

Postcode:

4381 CG

Plaats:

Vlissingen

Postadres:

Bellamypark 7

Postcode:

4381 CG

Plaats:

Vlissingen


Algemeen

De Remonstrantse gemeente Midden-Zeeland omvat geografisch gezien een groot gebied, maar de kerkelijk gemeente zelf heeft ongeveer 35 leden/vrienden, een zeer kleine gemeente dus, die enkel kan blijven functioneren omdat zij al langere tijd, samen met de wijkgemeente van bijzondere aard van de Protestantse Gemeente Middelburg, de Koorkerk,  de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden te Middelburg en tal van niet aan deze groepen verbonden vrijzinnigen de Koorkerkgemeenschap vormt. Het (interim)bestuur bestaat momenteel uit drie leden. De RGMZ, is zeer beperkt in haar mogelijkheden mbt het opstellen en uitvoeren van een werkplan.

Kerkdiensten/Liturgie

De Koorkerkgemeente komt wekelijks bijeen. Behalve onze eigen predikant gaan er diverse gastssprekers voor, waaronder zeer regelmatig remonstrantse predikanten. Vier keer per jaar is er een dienst van Woord en Tafel, er wordt geëxperimenteerd met de liturgie en vormgeving. In de werkgroep W en T is ook een remonstrantse vertegenwoordiging, evenals in de kerkenraad van de Koorkerk zelf. Elk winterseizoen een uitgebreid aanbod van kringen en lezingen. Aan deze activiteiten wordt ook door 'niet Koorkerkers' deelgenomen.

Pastoraat/Diaconaat

De groep contactleden bezoekt regelmatig oudere en zieke leden, verder doet onze predikant regelmatig huisbezoek. Bij nieuwe aanmeldingen van remonstrantse zijde wordt altijd contact opgenomen, voorlichting gegeven over de gemeente en eventueel andere info verstrekt. De RGMZ organiseert naast de Jaarvergadering, meestal voorafgegaan door een gezamenlijke maaltijd, ook een middagbijeenkomst. 

Diaconaat.

In de Koorkerk wordt  twee keer per jaar gecollecteerd volgens de doelenlijst van de Instelling Geloof en Samenleving van de Remonstranten. Voor het overige wordt geparticipeerd in de Diaconale projecten van de Centrale Diaconie Middelburg.

Samenwerking

De samenwerking van de RGMZ met de overige PKN-kerken in Middelburg, is beperkt. De RGMZ heeft wel enkele contacten met de Doopsgezinde Gemeente. De kinderactiviteiten zijn zo goed als vervallen in verband met het ontbreken van jongeren in onze, toch wel sterk vergrijsde, gemeente.

We hopen in het komende jaar als RGMZ weer meer, zoals voorheen, een actieve en positieve bijdrage te leveren binnen de Koorkerkgemeenschap.


Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Remonstrantse Gemeente Midden-Zeeland
Jaarrekening 2019
Balans per 31 december 2019        
ACTIVA 31-12-2018 31-12-2019  
   €   
Spaarrekening            13.355            13.358  
ING betaalrekening             2.609                 671  
Aandelen Oikocredit           15.162            15.245  
Kortlopende vordering             1.950                    -  
TOTAAL           33.076            29.275  
   
PASSIVA  
Vermogen          -19.706           -19.710  
fonds nwe leden/publiciteit            -5.000             -5.000  
legaat Eelsingh            -3.725             -3.325  
Kortlopende schulden            -4.645             -1.240  
Totaal          -33.076           -29.275  
Het tekort over 2018, ad € 102, is reeds verwerkt in het saldo vermogen.
Rekening van baten en lasten   rekening   begroting   rekening   begroting  
  2018 2019 2019 2020
x 1€  
LASTEN  
Quotum RB              2.295            2.205              2.340            2.500
Kerkvoogdij PGM / VVH-M           10.850            9.000              7.736            7.700
RB Geloof&Samenleving                250               300                 300               300
Bijdrage Arminius                115               150                 150               150
Pastoraat                    -               100                     -  
Bestuurskosten                460               450                 755               800
Ledenvergadering/bijeenkomsten                  19  pm                  -65  pm 
Diaconie **                680               700                 680               680
Contributies/ oikocrediet                  20                 20                   20                 20
Plaatselijke activiteiten/0.a. huiskamer gesprekken               540               200                 200
Kring Houvast /Kies het leven                 370                   476               475
Tentoonstelling 65-jarig jubileum / Cadeau 400 jr remo                479                   -                 504  
Ontmoetingsreisje              1.288                   411               500
Onttrekking legaat Elsing t.b.v. jubileumreis            -1.275                  -400              -500
Dotatie fonds nieuwe leden/publiciteit                386    
Bankkosten                152               150                 166

              170

Saldo (nadelig) / Onvoorzien               -102                 35

             4

          15.987          13.650            13.278          13.050
BATEN    
Bijdragen leden, vrienden, belangstellenden           15.936          13.600            13.191          13.000
Rente / koersverschillen                  51                 50                   87                 50
            15.987          13.650            13.278          13.050
         
** Diaconale projecten waren in 2019:  
   - Noodfonds prot. Gem Middelburg             80,00
   - Voedselbank Walcheren           250,00
   - St. Leergeld Walcheren (2e van 5 jaar)           100,00
   - St. Sri Lanka Support           250,00
Middelburg,  …..........2020
Namens het bestuur Remonstrantse Gemeente Midden-Zeeland
(vacant), penningmeester