ANBI RGMZ

REMONSTRANTSE GEMEENTE MIDDEN ZEELAND

 

Remonstrantse Gemeente Midden-Zeeland.

Naam ANBI: 

Telefoonnummer (facultatief):

0118 474712

RSIN/Fiscaal nummer:

807019215

Website adres:

https://www.remonstranten.nl/anbi/

E-mail:

secr.rgmz@gmail.com

Adres:

Bellamypark 7

Postcode:

4381 CG

Plaats:

Vlissingen

Postadres:

Bellamypark 7

Postcode:

4381 CG

Plaats:

Vlissingen


Algemeen

De gemeente Midden-Zeeland omvat geografisch gezien een groot gebied, maar de kerkelijk gemeente zelf heeft ongeveer 50 leden/vrienden,  een zeer kleine gemeente dus, die  kan blijven functioneren omdat zij al langere tijd, samen met de Vereniging  van Vrijzinnige Protestanten Middelburg de Koorkerkgemeenschap vormt. Het bestuur bestaat momenteel uit 4 leden. De voorzitterspost is sinds 12 maart 2018, na een aantal jaren "a.i.-periode" weer ingevuld.  De samenwerking met onze predikante  ds.Ineke de Feijter verloopt prima, van remonstrantse zijde  heeft zij hiervoor  een bijzondere opdracht ontvangen, zodat zij gerechtigd is om als niet remonstrants predikant in de RGMZ werkzaam te zijn. De RGMZ, is zeer beperkt in haar mogelijkheden mbt het opstellen en uitvoeren van een werkplan. Wel heeft het nieuwe bestuur zich tot doel gesteld te streven naar meer naamsbekendheid in aansluiting op de landelijke reclamecampagne. Samen met de Doopsgezinde gemeente is een aantal lezingen georganiseerd. Ook is een kring georganiseerd aansluitingd op het landelijke thema van de remonstranten "Houvast".

Kerkdiensten/Liturgie

De Koorkerkgemeente komt wekelijks bijeen. Behalve onze eigen predikant gaan er diverse gastssprekers voor, waaronder zeer regelmatig remonstrantse predikanten. Vier keer per jaar is er een dienst van Woord en Tafel, er wordt geëxperimenteerd met de liturgie en vormgeving. In de werkgroep W en T is ook een remonstrantse vertegenwoordiging, evenals in de kerkenraad van de Koorkerk zelf. Elk winterseizoen een uitgebreid aanbod van kringen en lezingen. Aan deze activiteiten wordt ook door 'niet Koorkerkers' deelgenomen.

Pastoraat/Diaconaat

De groep contactleden bezoekt regelmatig oudere en zieke leden, verder doet onze predikant regelmatig huisbezoek. Bij nieuwe aanmeldingen van remonstrantse zijde wordt altijd contact opgenomen, voorlichting gegeven over de gemeente en eventueel andere info verstrekt. De RGMZ organiseert naast de Jaarvergadering, meestal voorafgegaan door een gezamenlijke maaltijd, ook een middagbijeenkomst. 

Diaconaat. In de Koorkerk wordt  twee keer per jaar gecollecteerd volgens de doelenlijst van de Instelling Geloof en Samenleving van de Remonstranten. Voor het overige wordt geparticipeerd in de Diaconale projecten van de Centrale Diaconie Middelburg.

Samenwerking

De samenwerking van de Koorkerkgemeente met de overige PKN -kerken in Middelburg, is beperkt. De RGMZ heeft wel enkele contacten met de Doopsgezinde Gemeente. De kinderactiviteiten zijn zo goed als vervallen in verband met het ontbreken van jongeren in onze, toch wel sterk vergrijsde, gemeente.

We hopen in het komende jaar, de RGMZ weer meer naamsbekendheid te geven door het, op beperkte schaal, organiseren van activiteiten. Verder hoopt de RGMZ, zoals voorheen, een actieve en positieve bijdrage te leveren binnen de Koorkerkgemeenschap.

In 1953 is de RGMZ opgericht. Dat betekent dat we in het 65-jarig jubileum hebben vieren met een tentoonstellng "Remonstranten in Zeeland" in het Zeeuws Archief in de maanden februari t/m mei. In april was er een jubileumexcursie naar Zundert, met aandacht voor de schilder Van Gogh.


Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Balans per 31 december 2018        
ACTIVA 31-12-2017 31-12-2018  
   €   
Spaarrekening            13.331            13.354  
ING betaalrekening             2.781              2.609  
Aandelen Oikocredit           15.134            15.162  
Kortlopende vordering                     -              1.950  
TOTAAL           31.246            33.075  
   
PASSIVA  
 
Vermogen           19.807            19.705  
fonds nwe leden/publiciteit             4.614              5.000  
legaat Eelsingh             5.000              3.725  
Kortlopende schulden             1.825              4.645  
   
Totaal           31.246            33.075  
   
Het tekort over 2018, ad € 102, is reeds verwerkt in het saldo vermogen.
         
Rekening van baten en lasten   rekening   begroting   rekening   begroting  
  2017 2018 2018 2019
x 1€  
LASTEN  
   
Quotum RB              2.430            2.000              2.295            2.205
Kerkvoogdij PGM / VVH-M             9.050            8.500            10.850            9.000
RB Geloof&Samenleving                275               250                 250               300
Bijdrage Arminius                115               115                 115               150
Pastoraat                  67               100                      -               100
   
Bestuurskosten                528               400                 460               450
Ledenvergadering/bijeenkomsten                    4  pm                    19  pm 
   
Diaconie **                680               680                 680               700
Contributies/ oikocrediet                  20                 20                   20                 20
Plaatselijke activiteiten                122               350                      -               540
Symposium 13/5  Vrijheid in Verbondenheid             2.367  pm                       -                   -
Kring Houvast                      -                   -                 370                   -
Tentoonstelling 65-jarig jubileum                     -  pm                  479                   -
Jubileumreis Zundert                     -                   -              1.288                   -
Onttrekking legaat Elsing t.b.v. jubileumreis                     -                   -             -1.275                   -
Dotatie fonds nieuwe leden/publiciteit                551                   -                 386                   -
                      -  
Bankkosten                148               150                 152               150
Saldo (nadelig)                 35                -102                 35
            16.357          12.600            15.987          13.650
   
BATEN    
   
Bijdragen leden, vrienden, belangstellenden           13.805          12.500            15.936          13.600
Subsidie RB             2.430                   -                      -                   -
Rente / koersverschillen                122               100                   51                 50
   
            16.357          12.600            15.987          13.650
         
** Diaconale projecten waren in 2018:  
   - Noodfonds prot. Gem Middelburg             80,00
   - Voedselbank Walcheren           250,00
   - St. Leergeld Walcheren (2e van 5 jaar)           100,00
   - St. Sri Lanka Support           250,00
          680,00
Middelburg,  18 maart  2019
Namens het bestuur Remonstrantse Gemeente Midden-Zeeland
Hans Vreeke, penningmeester