Vertroost ons met uw overschot ...

22-05-2021


In de week voor Pinksteren zond Geloof en Samenleving, de landelijke diaconale instelling van de Remonstranten, onderstaand verzoek dat we graag op onze website vermelden.

Hier truert het weesken met Gedult
dat arm is dog sonder schult.
En in zijn armoe zou vergaen
indien men ’t weigert bij te staen.
So Gij gesegent sijt van Godt
Vertrost ons met uw overschot.

Deze fraaie tekst van Vondel vond ik boven de deur van een voormalig weeshuis in Elburg.  Al vóór Vondel was er in Nederland een traditie van zorg voor armen en zieken. In mijn woonplaats Amersfoort gaat de geschiedenis van het oudste verzorgingshuis, het Pieters- en Blokland gasthuis, terug tot in de veertiende eeuw.

De Reformatie heeft die traditie voortgezet en rijke calvinistische burgers vereeuwigden graag hun naam met het stichten van hofjes voor ouden van dagen. In musea kunnen we kijken naar de schilderijen, waarop regenten en regentessen zich lieten afbeelden in hun deugdzaamheid. 

Als landelijke diaconale instelling van de Remonstranten staan we in een lange kerkelijke traditie, maar het bestuur van Geloof en Samenstelling zal zich niet zal laten vereeuwigen op een schilderij. En natuurlijk zijn de tijden veranderd. Alhoewel: lijkt de corona-pandemie in zijn onvoorspelbaarheid niet veel op de pestepidemieën van weleer?

Corona of geen corona, we gaan door met onze projecten in Rotterdam, Drachten, Maastricht, Griekenland en in Congo. We steunen vooral projecten waar bijdragen van de Remonstranten het verschil kunnen maken. We gaan meewerken aan een nieuwe opzet van het armoedeonderzoek van de Raad van Kerken. We blijven plaatselijke diaconieën ondersteunen.

So Gij gesegent sijt van Godt, vertrost ons met uw overschot, schrijft Vondel. Dat vragen wij ook aan u. Mogen wij ook dit jaar weer op uw ruimhartige bijdrage voor het diaconale werk van G&S rekenen? Onze hartelijke dank!

Graag ontvangen wij uw bijdrage op ons IBAN-nummer NL 69 TRIO 0777 8227 84 t.n.v. Geloof en Samenleving o.v.v. bijdrage G&S 2021


Namens het bestuur van Geloof en Samenleving,

Arriën Kruyt, voorzitter


Terug naar overzicht