Remonstrantse Broederschap Midden-Zeeland

Ook nu, na 400 jaar, is de Remonstrantse Broederschap een springlevende, geloofsgemeenschap met een ruimhartig, christelijk geloof, open voor onder meer humanisme, maatschappij, kunst en cultuur.
Daarbij inspireren ook de recent geactualiseerde vijf remonstrantse artikelen: vrijheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid, vrede en vriendschap.
Remonstranten hechten, in het licht van hun ontstaansgeschiedenis, aan vrijheid. Dat gunnen ze ieder ander. Daarom zijn ze verdraagzaam. Ze nemen hun vrijheid serieus. Zij voelen zich (mede) verantwoordelijk voor het welzijn van mens en wereld.
Zij vinden inspiratie in de bijbel en in andere bronnen van wijsheid, niet in dogma’s.

De Remonstrantse Broederschap heeft haar wortels in de pluriforme, prille, veelzijdige Nederlandse reformatie in de 16e eeuw. Zij werd in 1619 opgericht door verbannen ‘rekkelijke’ Arminiaanse predikanten, die opkwamen voor tolerantie bij pluraliteit. Zo riepen de remonstrantse hoogleraren Arminius in 1606, en Jan Konijnenburg in 1796 op tot een nationale dialoog.
En nodigde in 2013 Christa Anbeek in haar remonstrantse oratie ‘gelovigen en ongelovigen’ uit om deel te nemen aan een gesprek over wat voor hen van ultiem belang is en hoe zij dat in hun bestaan ervaren. Een moderne aanzet tot een perspectief, waarin oude en nieuwe vergezichten kunnen versmelten tot een vernieuwd geloofshorizon.

Het persoonlijk karakter van ieders spirituele weg vinden ze belangrijk, wars van welke bindende geloofsbelijdenis dan ook. Tegelijk zoeken zij op diverse manieren verbinding, onder meer via het onlangs door Christa Anbeek ontwikkelde dialoogspel over kwetsbaar en veerkrachtig leven. Daarover schreef zij ook het autobiografisch getinte boek ‘Voor Joseph en zijn broer’ dat de landelijke prijs kreeg voor het beste spirituele boek.
En zo deelde onze, in 2018 overleden, remonstrantse gastpredikante Christiane Berkvens, openhartig haar spiritualiteit van het sterven in: ‘En nu ben ik aan de beurt’.
In wezen ‘bruist’ binnen de Remonstrantse Broederschap al 400 jaar een levendige wisselwerking tussen meer of minder traditionele, vrijzinnige en seculiere visies. Met vele wegen om je (on)geloof te beleven. Zo noemt minister Wopke Hoekstra een remonstrants
idee: ‘de mens mag dan geneigd zijn tot alle kwaad, maar óók tot een heleboel goeds […]

En je hebt het vermogen om daarin te kiezen’ (in de glossy ‘Get out’). Ds. Tjaard Barnard ziet ‘Vrede’ als kern van het evangelie. ‘Wie beseft hoe mild God naar ons en de ander kijkt, kan zelf vrede scheppen. Dat is genade’.

De Remonstrantse Gemeenschap Midden Zeeland (RGMZ) is een zelfstandige, kleine, regionale gemeente. Samen met de wijkgemeente van bijzondere aard van de protestantse kerk Middelburg (de Koorkerk), de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten Middelburg en anderen vormt zij de veelkleurige Koorkerkgemeenschap. De predikant van de Koorkerkgemeenschap heeft ook een Remonstrantse opdracht. Daardoor kan zij alle daarbij horende taken uitvoeren.

In het voorjaar vindt de jaarvergadering van de RGMZ plaats. Daarnaast organiseert het RGMZ-bestuur, samen met haar leden en vrienden, jaarlijks kringen en andere activiteiten.
Vanzelfsprekend staan die als regel open voor alle Koorkerkers. Voor Remonstranten is samenwerking met andere groeperingen en kerken heel gewoon. De RGMZ ziet contact en dialoog met andere zinzoekers als verrijkend. Een open houding, in de geest van het brede project ‘Zinnig Zeeuws’ van de Koorkerkgemeenschap, waarin de RGMZ van harte participeert.

In 2019 is het jaarthema: ‘Vierhonderd jaar geloven in vrijheid’. Op allerlei manieren viert de Remonstrantse Broederschap dit jubileum, onder andere in gezamenlijke diensten in Dordrecht en Rotterdam, een vertelvoorstelling, de glossy ‘Get out!’ en een boek van prof. Peter Nissen over geloofsbeleving onder Remonstranten. De feestelijke landelijke afsluiting vindt plaats in de voormalige remonstrantse kerk De Rode Hoed in Amsterdam op 14 september 2019.

Het thema voor 2020 is ‘levensverhalen’ en zal nog worden uitgewerkt.
Er is een website van de Remonstrantse Broederschap: www.remonstranten.nl, met informatie en de mogelijkheid om je via het web als vriend landelijk en/of lokaal bij de RGMZ aan te melden. Dat kan bij onze lokale secretaris. Het maandblad AdRem houdt je op de hoogte van wat speelt in en buiten de Remonstrantse Broederschap.