ANBI VVPM

NBI gegevens Vereniging van Vrijzinnige Hervormden Middelburg

 

A Algemene gegevens

 

Vereniging van Vrijzinnige Hervormden Middelburg

RSIN- of fiscaal nummer; 02592769
KvK nummer 40310247
Contactgegevens:
post- of bezoekadres,

Telefoonnummer

Koorkerk

Koorkerkhof 2
4331 BB Middelburg
0118 613757

B. Samenstelling bestuur

Johan Klumpenaar, voorzitter
Nienke Slump, secretaris
Chris Lobbezoo, penningmeester
Gerlof van Hoek
Peter van Keulen
Frits Kruse
Dick de Vlieger


C. Doelstelling en visie 

De Vereniging van Vrijzinnige Hervormden Middelburg Protestanten(VVHM) is een in 1895 opgerichte vereniging met als doel de versterking van het vrijzinnig godsdienstig beginsel in Middelburg.

Zij is organisatorisch verbonden met de Protestantse Gemeente Middelburg (PGM) De PGM is onderdeel van de PKN. De verbondenheid geschiedt in de vrijzinnige Koorkerkgemeenschap, die een wijkgemeente van bijzonder aard is van de PGM.
In de Koorkerkgemeenschap neemt ook de Remonstrantse Gemeente Midden Zeeland deel.

De vereniging werkt vanuit het volgende profiel:

  • Vrijzinnigheid is een persoonlijke manier van geloven, die geworteld is in het christendom.
  • Vrijzinnig geloven kenmerkt zich door een vrije en kritische omgang met de Bijbel en de christelijke traditie; ‘kritisch’ want zowel Bijbel als tradities zijn gevormd binnen een bepaalde context, en ‘vrij’ omdat iedere generatie haar eigen vertaling moet maken.
  • Vrijzinnigheid is open naar de cultuur en gericht op menselijkheid.

 
D. Beleidsplan

In Middelburg wordt de doelstelling geconcretiseerd door de volgende activiteiten.

  • Financieel garant staan voor de vrijzinnige Koorkerkgemeenschap, die wekelijks diensten houdt in de Koorkerk.
  • Het aan de Koorkerkgemeenschap ter beschikking stellen van de door het Rijk voor 100 jaar aan de VVHM ter beschikking gestelde Koorkerk.
  • Het verzorgen van het binnen onderhoud en bekostigen van de energie en onderhoudskosten van de Koorkerk.
  • Het deelnemen en ondersteunen van de landelijke Vereniging van Vrijzinnige Protestanten waarvan onze vereniging lid is.

In Middelburg heet de vereniging nog officieel de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden Middelburg (VVHM). Een statuten aanpassing wordt voorbereid teneinde net als de landelijke vereniging officieel VVPM te heten.


E. Beloningsbeleid 

De vereniging kent geen betaalde medewerkers maar draait als de meeste kerkelijke organisatie op vrijwilligers.
De Koorkerkgemeenschap heeft een predikant, die conform de arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk(PKN) wordt betaald 

Zie  website van de PKN Actief in de Kerk - Arbeidsvoorwaarden   

 

F. Verslag activiteiten 

  • De Koorkerkgemeenschap mag over 2018 terugzien op een actief jaar met wekelijkse kerkdiensten en een groeiend ledental. De activiteiten betreffen naast de kerkdiensten een veelheid van drukbezochte kringen en lezingen in de eigen Koorkerk.
  • In 2018 zijn verdere investeringen gedaan in de geluidsinstallatie in vernieuwing apparatuur.


G. Voorgenomen bestedingen

In 2018 is besloten tot de aanschaf van een nieuw podium en de installatie van glazen tochtdeuren in het ingangsportaal. De plaatsing hiervan zal medio 2019 plaatsvinden

De begroting volgt komt in principe overeen met de afgesloten jaarrekening omdat de verenging een constant financieel beleid volgt. Afwijkingen zijn vooral een gevolg van ontvangen legaten, erfenissen en rente en wisselende inkomsten van rentes, beleggingen en individuele bijdragen. Voor de begroting zie verkorte jaarrekening 2018 bij H.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 

 

              Begroot

             2019

            Rekening

                  2018

Baten

Onroerend goed

7.500

7.521

Rente baten

7.250

7.415

Baten taakgroepen

1.500

1.102

Bijdragen levend geld

62.500

60.858

Totale baten

78.750

76.896

 

--------

---------

Lasten

 

 

Kerkgebouwen

11.500

12.494

Afschrijvingen

5.000

4.877

Pastoraat

55.000

55.654

Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

10.000

12.241

Verplichtingen en bijdragen

4.200

4.635

Vergoedingen

2.500

2.315

Beheer en administratie

8.000

12.260

Bankkosten

       900

863

Totale lasten

97.100

105.339

 

----------------

------------

 

 

 

Saldo baten minus lasten

-18.350

-28.448

 

 

 

Onttrekkingen aan voorzieningen

500

4.313

Bijdragen Remonstrantse Gemeente Midden Zeeland

8.500

10.050

 

 

 

Totaal resultaat

-9.350

-14.085

 

==========

========