ANBI VVHM


ANBI gegevens Vereniging van Vrijzinnige Hervormden te Middelburg

 

A. Algemene gegevens

Vereniging van Vrijzinnige Hervormden te Middelburg

RSIN- of fiscaal nummer; 02592769
KvK nummer 40310247
Contactgegevens, post- of bezoekadres, telefoonnummer:
Koorkerk, Koorkerkhof 2, 4331 BB Middelburg, tel. 0118 613757
Bankrekening: NL 35 TRIO 0788 9579 29 t.n.v. Vereniging van Vrijzinnige Hervormden te Middelburg.

B. Samenstelling bestuur

Johan Klumpenaar, voorzitter
Nienke Slump, secretaris
Chris Lobbezoo, penningmeester
- vacant (sinds ??? 2020)
- vacant (sinds 31 oktober 2020)
Frits Kruse
Dick de Vlieger

C. Doelstelling en visie 

De Vereniging van Vrijzinnige Hervormden te Middelburg (VVHM) is een in 1895 opgerichte vereniging met als doel de versterking van het vrijzinnig godsdienstig beginsel in Middelburg.

Zij is organisatorisch verbonden met de Protestantse Gemeente Middelburg (PGM). De PGM is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De verbondenheid geschiedt in de vrijzinnige Koorkerkgemeenschap, die een wijkgemeente van bijzonder aard is van de PGM.
In de Koorkerkgemeenschap nemen ook de Remonstrantse Gemeente Midden Zeeland en tal van niet aan een van deze hierboven genoemde groeperingen verbonden vrijzinnigen deel.

De vereniging werkt vanuit het volgende profiel:

  • Vrijzinnigheid is een persoonlijke manier van geloven, die geworteld is in het christendom.
  • Vrijzinnig geloven kenmerkt zich door een vrije en kritische omgang met de Bijbel en de christelijke traditie; ‘kritisch’ want zowel Bijbel als tradities zijn gevormd binnen een bepaalde context, en ‘vrij’ omdat iedere generatie haar eigen vertaling moet maken.
  • Vrijzinnigheid is open naar de cultuur en gericht op menselijkheid.

 
D. Beleidsplan

In Middelburg wordt de doelstelling geconcretiseerd door de volgende activiteiten.

  • Financieel garant staan voor de vrijzinnige Koorkerkgemeenschap, die wekelijks diensten houdt in de Koorkerk.
  • Het aan de Koorkerkgemeenschap ter beschikking stellen van de door het Rijk voor 100 jaar aan de VVHM ter beschikking gestelde Koorkerk.
  • Het verzorgen van het binnen onderhoud en bekostigen van de energie en onderhoudskosten van de Koorkerk.
  • Het deelnemen en ondersteunen van de landelijke Vereniging van Vrijzinnige Protestanten waarvan onze vereniging lid is.

In Middelburg heet de vereniging nog officieel de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden Middelburg (VVHM). Een statutaire aanpassing wordt voorbereid teneinde net als de landelijke vereniging officieel VVPM te heten.


E. Beloningsbeleid 

De vereniging kent geen betaalde medewerkers maar draait als de meeste kerkelijke organisatie op vrijwilligers.
De Koorkerkgemeenschap heeft een predikant, die conform de arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) wordt betaald.
Zie  website van de PKN Actief in de Kerk - Arbeidsvoorwaarden   


F. Verslag activiteiten
 

  • De Koorkerkgemeenschap mag over 2019 terugzien op een actief jaar met wekelijkse kerkdiensten en een groeiend ledental. De activiteiten betreffen naast de kerkdiensten een veelheid van drukbezochte kringen en lezingen in de eigen Koorkerk.
  • In 2019 zijn o.a. een nieuw podium en de installatie van glazen tochtdeuren in het ingangsportaal aangeschaft.


G. Voorgenomen bestedingen

De begroting 2020 komt in principe overeen met de afgesloten jaarrekening omdat de verenging een constant financieel beleid volgt. Afwijkingen zijn vooral een gevolg van ontvangen legaten, erfenissen en rente en wisselende inkomsten van rentes, beleggingen en individuele bijdragen. Voor de begroting zie hieronder H.

 

H. Begrote staat van baten en lasten over 2020 van de Vereniging voor Vrijzinnige Hervormden Middelburg

 

Begroting 2020

Begroting 2019

Rekening 2018

Opbrengsten en Baten

 

 

 

Opbrengsten onroerende zaken

8.000

8.000

7.521

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

7.500

7.250

7.415

Opbrengsten uit levend geld

65.000

64.000

62.380

Opbrengsten uit subsidies  en bijdragen

       9.000

       8.500

     10.050

Totaal baten (A)

89.500

87.750

87.366

 

 

 

 

Uitgaven en kosten

 

 

 

Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen

13.120

11.500

16.712

Afschrijving onroerende zaken, installaties/ inventaris

12.400

5.000

4.877

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

59.700

55.000

55.654

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

10.200

10.500

12.031

Verplichtingen / bijdragen aan andere organen

3.700

4.200

4.635

Salarissen en vergoedingen

2.300

2.500

2.315

Kosten beheer, administratie en archief

8.850

8.000

12.470

Rentelasten, / bankkosten

         750

        900

         863

Totaal lasten (A)

111.020

97.600

109.557

 

 

 

 

Operationeel resultaat (A)

-21.520

-9.850

-22.191

 

 

 

 

Incidentele baten en lasten

 

 

 

Incidentele Baten

0

0

8.885

Incidentele lasten

           0

           0

           0

Incidentele Baten en Lasten (B)

0

0

8.885

 

 

 

 

Resultaat verslagjaar (A + B)

-21.520

-9.850

-13.306

 

 

 

 

Mutaties bestemmingsreserves /-fondsen

 

 

 

Onttrekkingen bestemmingsreserves

0

500

4.313

Onttrekkingen bestemmingsfondsen

0

0

4218

Toevoegingen bestemmingsreserves

0

0

0

Toevoegingen bestemmingsfondsen

             0

             0

       -420

Totaal mutaties bestemmingsreserve / -fondsen C

0

500

8.111

 

                  

 

 

Resultaat naar Algemene Reserve D

-21.520

-9.350

-5.195

 

 

 

 

 

Voor het lopende jaar 2020 wordt een tekort verwacht van ruim € 20.000,- tegenover bijna €10.000,- in 2019.

De toename wordt grotendeels veroorzaakt door de fors hogere post aan afschrijvingen, als gevolg van de investeringen in 2019 in een nieuw podium, het nieuwe liturgisch centrum en de schuiftochtdeuren in de hal.

De uitgavenkant wordt kritisch in de gaten gehouden en de kosten worden daar waar mogelijk ingeperkt. Maar we hebben geen invloed op de prijsverhogingen ons door derden in rekening gebracht.


I. Financieel overzicht 2019

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 (concept)

 

werkelijk

 2019

begroot

2019

werkelijk

2018

 

 

A Operationele baten en lasten

 

 

 

Baten:

 

 

 

Onroerend goed

11.395

7.500

7.521

Rentebaten

7.980

7.250

7.415

Baten Taakgroep

356

1.500

1.102

Bijdragen levend geld

65.579

62.500

61.278

Ontvangen doorzendcollecten

975

0

0

Bijdrage Remonstrantse Gemeente Midden Zeeland

           9.350

             8.500

           10.050

Totale baten

       95.635

           87.250

           87.366

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

Kerkgebouw

13.302

11.500

16.712

Overige kosten (on)roerende zaken

2.392

0

0

Afschrijvingen

8.986

5.000

4.877

Pastoraat

54.818

55.000

55.654

Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

9.997

10.000

12.241

Verplichtingen en bijdragen

3.410

4.200

4.635

Vergoedingen

2.670

2.500

2.315

Beheer en administratie

8.206

8.000

12.260

Betaalde doorzendcollecten

975

0

0

Rentelasten

             826

               900

               863

Totale lasten

      105.582

          97.100

        109.557

 

 

 

 

Operationeel resultaat  (A)

-9.947

-9.850

-22.191

 

 

 

 

B Incidentele en overige baten en lasten

 

 

 

Incidentele baten

13.364

0

13.198

Incidentele lasten

            -238

                    0

           -4.313

Incidenteel resultaat  (B)

13.126

0

8.885

 

 

 

 

C Bestemmingsreserves en - fondsen

 

 

 

Toevoegingen

-13.107

0

-420

Onttrekkingen

              570

                     0

              8.531

Totaal  (C)

-12.537

0

8.111

 

 

 

 

Resultaat A + B + C

        -9.358

           -9.350

           -5.195

 

 

 

 

D Resultaat bestemming

 

 

 

Algemene reserve

-9.358

-9.350

-5.195

Totaal resultaat bestemming (D)

         -9.358     

          -9.350

         -5.195

 

 

 

 


Toelichting:
De jaarrekening 2019 dient nog goedgekeurd te worden door de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging. De opgenomen cijfers zijn dan ook onder voorbehoud goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering.

De Koorkerkgemeenschap is een samenwerkingsgemeente bestaande uit de Protestantse Wijkgemeente van bijzondere aard Koorkerk te Middelburg, de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden te Middelburg, de Remonstrantse Gemeenschap Midden-Zeeland en tal van niet aan deze groepen verbonden vrijzinnigen.
De RGMZ heeft een eigen financiële verantwoording.
De financiële verantwoording van de andere partners berust bij de VVHM.
De Wijkgemeente van bijzondere aard heeft geen eigen financiële verslaglegging.

Baten en lasten.
Dankzij hogere inkomsten en lagere kosten is het operationele resultaat fors verbeterd van negatief  ca € 22.000.- naar negatief ca € 10.000,-

Met betrekking tot de batenzijde:
De bijdragen levend geld laten een lichte stijging zien.
De toename van de verhuuropbrengsten onroerend goed is licht vertekend, omdat vanaf 2019 de bruto-opbrengst is opgenomen als bate, in tegenstelling tot voorgaande jaren waarin de netto-opbrengst is weergegeven.
De directe kosten van de verhuuractiviteiten zijn onder de lasten opgenomen onder “overige kosten (on)roerende zaken”. Per saldo bedraagt de netto-opbrengst van de verhuuractiviteiten € 9.003,- 

Met betrekking tot de lastenzijde:
De toename van de post “afschrijvingen” is een gevolg van de plaatsgevonden investering in een nieuw podium en liturgisch centrum. De totale kosten hiervan bedragen ca € 75.000,- en worden in 10 jaar afgeschreven.
De overige onkosten zijn daar waar mogelijk beperkt / teruggebracht.

Incidentele baten en lasten
De incidentele baten hebben voornamelijk betrekking op de koerswinst van de effectenportefeuille. Deze koerswinst is toegevoegd aan de Herwaarderingsreserve Effecten.