ANBI RGMZ

REMONSTRANTSE GEMEENTE MIDDEN ZEELAND

 

Remonstrantse Gemeente Midden-Zeeland.

Naam ANBI: 

Telefoonnummer (facultatief):

0118 474712

RSIN/Fiscaal nummer:

807019215

Website adres:

https://www.remonstranten.nl/anbi/

E-mail:

secr.rgmz@gmail.com

Adres:

Bellamypark 7

Postcode:

4381 CG

Plaats:

Vlissingen

Postadres:

Bellamypark 7

Postcode:

4381 CG

Plaats:

Vlissingen


Algemeen

De gemeente Midden-Zeeland omvat geografisch gezien een groot gebied, maar de kerkelijk gemeente zelf heeft ongeveer 50 leden/vrienden,  een zeer kleine gemeente dus, die  kan blijven functioneren omdat zij al langere tijd, samen met de Vereniging  van Vrijzinnige Protestanten Middelburg de Koorkerkgemeenschap vormt. Het bestuur bestaat momenteel uit 4 leden , 1 aspirant lid en 1 lid, dat speciaal behulpzaam is bij bijzondere activiteiten. De voorzitterspost is sinds 12 maart 2018, na een aantal jaren "a.i.-periode" weer ingevuld.  De samenwerking met onze predikante  ds.Ineke de Feijter verloopt prima, van remonstrantse zijde  heeft zij hiervoor  een bijzondere opdracht ontvangen, zodat zij gerechtigd is om als niet remonstrants predikant in de RGMZ werkzaam te zijn. De RGMZ, is zeer beperkt in haar mogelijkheden mbt het opstellen en uitvoeren van een werkplan. Wel heeft het nieuwe bestuur zich tot doel gesteld te streven naar meer naamsbekendheid in aansluiting op de landelijke reclamecampagne.  Verder heeft de RGMZ in het voorjaar van 2017 een symposium georganiseerd onder de titel: 'Vrijheid in verantwoorelijkheid'. Samen met de Doopsgezinde gemeente een muziekavond voorbereid en georganiseerd rond Stabat Mater van Pergolesi. De uivoerende musici gaven een toelichting op het muziekstuk.

Kerkdiensten/Liturgie

De Koorkerkgemeente komt wekelijks bijeen. Behalve onze eigen predikant gaan er diverse gastssprekers voor, waaronder zeer regelmatig remonstrantse predikanten. Vier keer per jaar is er een dienst van Woord en Tafel, er wordt geëxperimenteerd met de liturgie en vormgeving. In de werkgroep W en T is ook een remonstrantse vertegenwoordiging, evenals in de kerkenraad van de Koorkerk zelf. Elk winterseizoen een uitgebreid aanbod van kringen en lezingen. Aan deze activiteiten wordt ook door 'niet Koorkerkers' deelgenomen.

Pastoraat/Diaconaat

De groep contactleden bezoekt regelmatig oudere en zieke leden, verder doet onze predikant regelmatig huisbezoek. Bij nieuwe aanmeldingen van remonstrantse zijde wordt altijd contact opgenomen, voorlichting gegeven over de gemeente en eventueel andere info verstrekt. De RGMZ organiseert naast de Jaarvergadering, meestal voorafgegaan door een gezamenlijke maaltijd, ook een middagbijeenkomst. In 2017 hebben we een filmmiddag georganiseerd rondom de film: "Hier ben ik" over het werk en het privéleven van de Bloemendaalse predikant Ad van Nieuwpoort en de vertaling van de oude Bijbelse verhalen naar de moderne tijd. Diaconaat. In de Koorkerk wordt  twee keer per jaar gecollecteerd volgens de doelenlijst van de Instelling Geloof en Samenleving van de Remonstranten. Voor het overige wordt geparticipeerd in de Diaconale projecten van de Centrale Diaconie Middelburg.

Samenwerking

De samenwerking van de Koorkerkgemeente met de overige PKN -kerken in Middelburg, is beperkt. De RGMZ heeft wel enkele contacten met de Doopsgezinde Gemeente. De kinderactiviteiten zijn zo goed als vervallen in verband met het ontbreken van jongeren in onze, toch wel sterk vergrijsde, gemeente.

We hopen in het komende jaar, de RGMZ weer meer naamsbekendheid te geven door het, op beperkte schaal, organiseren van activiteiten. Verder hoopt de RGMZ, zoals voorheen, een actieve en positieve bijdrage te leveren binnen de Koorkerkgemeenschap.

In 1953 is de RGMZ opgericht. Dat betekent dat we ditjaar het 65-jarig jubileum zullen vieren met een reisje.


Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Remonstrantse Gemeente Midden-Zeeland

 Jaarrekening 2017

Balans per 31 december 2017

 

 

 

 

 

 

ACTIVA

31-12-2016

31-12-2017

 

 

 €

 

Spaarrekening

        23.287

        13.331

 

ING betaalrekening

          9.760

          2.781

 

Aandelen Oikocredit

          5.056

        15.134

 

Kortlopende vordering

             100

 

TOTAAL

        38.203

        31.246

 

 

 

PASSIVA

 

Nog te betalen aan Kerkvoogdij/ VVP-M

          8.757

          1.550

 

Nog te betalen diaconie

               80

 

legaat Eelsingh

          5.000

          5.000

 

fonds nwe leden/publiciteit

          4.063

          4.614

 

Nog te betalen 2% bijdrage Rem. Broederschap

             495

             275

 

Vermogen*

        19.807

        19.807

 

Totaal

        38.203

       31.246

 

 

 

Het saldo over 2017, ad € 1.051, is conform het besluit van de ledenvergadering verwerkt als volgt:

€ 500 extra aan de VVHM en € 551 aan fonds nieuwe leden/publiciteit.

 

 

 

 

 

Rekening van baten en lasten

 rekening

 begroting

 rekening

 begroting 

 

2016

2017

2017

2018

LASTEN

x 1 €

 

Quotum RB

          1.845

         2.000

          2.430

          2.000

Kerkvoogdij PGM / VVH-M

          8.757

          7.500

         8.550

          8.500

Geloof en Samenleving RB

             270

             270

             275

             250

Bijdrage Arminius

             115

             115

             115

             115

Pastoraat

               67

             100

Bestuurskosten

             354

             375

             528

             400

Ledenvergadering/bijeenkomsten

             217

 pm

                 4

 pm

Diaconie **

             580

             330

             680

             680

Contributies/ oikocrediet

               20

               20

               20

               20

Najaarsactiviteit

             429

             350

             122

             350

Symposium 13/5  Vrijheid in Verbondenheid

          1.845

          2.500

          2.367

                  -

Tentoonstelling 65-jarig jubileum (tlv. Fonds nwe leden/publiciteit)

 pm 

Uitstapje 65-jarig jubileum (tlv legaat Eelsingh)

 pm 

Reservering fonds nieuwe leden

     1.000,00

 

Bankkosten

             150

             148

             150

Saldo

 

             740

          1.051

               35

 

         15.432

         14.350

         16.357

         12.600

BATEN

 

Bijdragen leden, vrienden, belangstellenden

         13.492

         12.500

         13.805

         12.500

Subsidie RB

           1.845

           2.000

           2.430

                  -

Rente / koersverschillen

                95

              100

              122

              100

 

         15.432

         14.600

         16.357

         12.600

** Diaconale projecten waren in 2017:

   - Noodfonds prot. Gem Middelburg

   - Voedselbank Walcheren

   - St. Leergeld Walcheren (1e van 5 jaar)

   - St. Sri Lanka Support

De Remonstrantse Broederschap heeft de quotumafdracht 2017 gesubsidieerd op basis van het werkplan vriendenwerving en -behoud 2017. Met dit subsidie heeft de RGMZ zich middels het symposium Vrijheid in Verbondenheid kunnen presenteren in de regio.

Middelburg, 12 maart 2018

Namens het bestuur Remonstrantse Gemeente Midden-Zeeland

Hans Vreeke, penningmeester