Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen

Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen.

Programma 2017-2018


26 september 2017

Let op: deze lezing begint om 11 uur en na de lezing begint de lunch om 12 en duurt tot 13 uur.

Mevrouw Trees Verwilligen, geboren in Hulst 1942 studeerde aan de Kunstacademie in St.Niklaas en Antwerpen en aan de Avondacademie voor theater in Middelburg.

Tevens deed zij de drie jarige Theologie cursus in Goes.

Zij zingt al 60 jaar in koren, vnl. oratoria.
Onder leiding van wijlen haar man, Prof. Mr. Dr. L.O.Schuuman,  begon ze de zoektocht naar De Vrouwelijke Godheid, in de kunst, de historie en de religie.
Ze heeft veel teken en schilderlessen gegeven en had naam als portretschilder.
Ook verzorgde zij cultuurvakanties.
Vanaf haar jeugd heeft zij veel gedaan aan declamaties, voordrachten en vertellingen.
Tien jaar lang was ze poppenspeelster.
Ze heeft enkele autobiografische boeken geschreven, illustreerde, en schreef een aantal kerstverhalen,die zij ook op vele plaatsen mocht voordragen.
Sinds 25 jaar is zij werkzaam als schilderij-restaurator.

De titel van haar lezing is:

Van Oermoeder, via vele godinnen naar O.L.Vrouw van Altijd durende bijstand.

In het eerste gedeelte wil zij de weg van de religiositeit laten zien, zoals die begint met het vruchtbaarheidsbegrip. Daarna kijken we naar de opeenvolgende culturen en hoe langzaam aan de ontwikkeling plaats vind naar het mannelijke Gods-idee. Welke invloeden een rol hebben gespeeld.

Ook vinden we wellicht de voorchristelijke wortels van onze religie.

In het tweede gedeelte van de lezing wordt  aandacht besteed aan de figuur van Maria, het ontstaan van onze huidige Kerstviering  en ook de vele, vele verschijningen van de Goddelijke Vrouwe,  door de eeuwen heen.

Wat wordt daar nu eigenlijk mee bedoeld? En waar gebeurde dat en gebeurt dit nog steeds.

 

24 oktober 2017

De Heer Bart Naessens studeerde orgel aan het Brugse conservatorium en aan het Lemmensinstituut te Leuven. Tevens studeerde hij enkele jaren in Parijs, waar hij het specialisatiediploma orgel behaalde. In 2007 studeerde hij af voor klavecimbel en in 2008 behaalde hij met glans zijn masterdiploma ( symfonisch) orkestdirectie.

Barts muzikale activiteiten spelen zich op diverse terreinen af. Enerzijds is hij een gewaardeerd continuospeler, anderzijds wordt hij steeds meer gevraagd als dirigent op concertpodia. Hij is artistiek leider van het Roeselaars Kamerkoor en organist van de Sint Gilliskerk in Brugge. Daarnaast doceert hij orgel en klavecimbel aan diverse academies.

In 2007 richtte hij met zijn vrouw het ensemble Capriola de Gioia op dat zich richt op het barokke repertoire.

 

De titel van zijn lezing is: “De geschiedenis van het klavier”. Niet enkel orgel en piano, maar een bonte mix curiositeiten.  

Bart Naessens zal in deze lezing de ontwikkeling van klavierinstrumenten behandelen met ruime aandacht voor het gebruik er van in religieuze en wereldlijke muziek.

We moeten dan denken aan uiteraard orgel en piano maar bijvoorbeeld ook clavichord, klavecimbel, spinet en claviorganum. Het laatste is een combinatie van orgel en klavecimbel in één instrument, in latere tijd ook wel orgel en piano. 

 

28 november 2017

Let op deze lezing is op een andere locatie: Grand Café Willem, Oranjelaan 17, Middelburg.

De Heer Tjaard Barnard ( 1968)is remontrants predikant in Rotterdam. Eerder was hij rector van het Remontrants Seminarium, voorganger van de Vrijzinnigen in de Hoeksche Waard en predikant van de Remonstrantse Gemeente Nieuwdorp. Hij promoveerde in 2006 op een kerkhistorisch proefschrift over de Remonstrantse Broederschap tussen 1850-1940. In zijn studententijd heeft hij een half jaar Nieuwe Testament gestudeerd aan de Universiteit van Geneve. De vragen van exegese en bijbelvertaling hebben nog altijd zijn belangstelling. Sinds 2010 is hij lid van de ledenraad van het Nederlands Bijbelgenoodschap.

 

De titel van zijn lezing is: Wat is een goede bijbelvertaling”?    

Toen in 2004 de Nieuwe Bijbelvertaling verscheen, schreeuwde half kerkelijk Nederland moord en brand. Waar was de herberg gebleven uit het kerstverhaal? En hoe kwam het dat baby Jesus opeens in een gewone voederbak lag. Wie ‘echt ‘ wil weten wat er in de bijbel staat, zou liever de Naardense Bijbel van Pieter Oussoren raadplegen. Sinds die tijd verscheen er een Bijbel in gewone Taal, terwijl de Rotterdamse straatjeugd zich mocht verheugen in de Straatbijbel , De Torrie van Mattie.

Deze middag zal Tjaard Barnard ons inleiden in de principes van het bijbelvertalen. Is er een reden de bijbel op een andere manier te vertalen dan willekeurig welk boek? Waarom kun je niet zeggen dat de ene vertaling beter is dan de andere? Of kan dat eigenlijk wel? Is er kaf dat van koren gescheiden kan worden? Mag persoonlijke smaak hier meetellen?  

 

23 januari 2018

Mevrouw Miriam van Reijen (Breda,1946) is afgestudeerd in de sociale filosofie en ethiek (Nijmegen, 1974), en in de cultuur- en godsdienstsociologie (Nijmegen,1983). Van 1973 -1985 was zij o.a. wetenschappelijk medewerker filosofie aan de medische faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen, en docent aan diverse hogere beroepsopleidingen, o.a. voor maatschappelijk werkers en voor architecten. Na een verblijf van 6 jaar in Nicaragua woont en werkt zij sinds 1990 weer in Breda. Vanaf 1996 is zij werkzaam als docent aan de Senioren Academie Brabant (HOVO) van de Universiteit van Tilburg en vanaf 2011 ook aan de Universiteit van Nijmegen.

Van 1998 tot 2011 was zij ook als docent filosofie en ethiek verbonden aan de Academie voor Sociale Studies van Avans Hogeschool, Breda en aan de opleiding Social Work van Fontys Hogeschool, Tilburg en Eindhoven. Zij houdt zich al jaren intensief bezig met Spinoza; in het bijzonder met de relatie tussen zijn theorie van de passies en zijn politieke filosofie, waarop zij 21 juni 2010 promoveerde aan de Universiteit van Tilburg. Zij is bestuurslid van de Vereniging Het Spinozahuis.

De titel van haar lezing is: “ Spinoza – een inleiding”.

Geboren in Amsterdam in de 17e eeuw als tweede generatie allochtoon, wordt Spinoza nu ‘onze grootste Nederlandse filosoof’ genoemd. Er is vandaag de dag sprake van een opmerkelijke heropleving van de belangstelling voor Spinoza.
In deze inleiding komen twee onderdelen van zijn filosofie meer uitgebreid aan de orde: zijn mensbeeld en zijn politieke filosofie, die relevant zijn voor zowel het alledaagse individuele leven als voor het menselijk samenleven.

De mens is voor Spinoza geen rationeel wezen, maar een passioneel wezen. De geest is gewillig, maar het vlees is sterk(er). De rede vermag niets tegenover de passies, tenzij ze zelf tot passie wordt, stelt hij dan ook in zijn Ethica. Toch ziet Spinoza een mogelijkheid om van de slavernij van de passies (lijden) te komen tot een gelukkig leven (leiden) vanuit de rede.

Daarnaast wordt zijn naam tegenwoordig ook genoemd in de media als het gaat over de verhouding godsdienst en politiek, de multiculturele samenleving, tolerantie en vrijheid van denken. Spinoza had hier een radicale mening over. Hij stelt geen enkele grens aan de vrijheid van denken, spreken en publiceren, en heeft een verrassend standpunt over kwetsen en beledigen. In deze lezing worden zijn argumenten voor dit radicale standpunt uiteengezet en vergeleken met de praktijk in Nederland 350 jaar later.

 

27 februari 2018

Mevrouw Anne-Marie van der Wilt ( Rotterdam 1965) is na haar diplomering als A- verpleegkundige eerst een jaar lerarenopleiding tekenen gaan doen en daarna theologie gaan studeren aan de VU in Amsterdam Zij studeerde af met de hoofdvakken Liturgie en Kerkenbouw. Landelijk is zij inmiddels bekend bij vele kerkgenoodschappen en heeft velerlei opdrachten uitgevoerd. Het gaat om o.a. glaskunst ( raampartijen en glasmozaiek), adviezen bij de (her) inrichting van kerkgebouwen en stiltecentra, religieuze kunst, het maken van liturgische kleden en stola,s ( paramenten).

Zij heeft zich gespecialiseerd in het gebruik van beeldende kunst en kleuren binnen de kerk. Als theoloog en beeldend kunstenaar werkt ze regelmatig met groepen binnen de kerk. Daar ervaart ze dat verbeelding en kleurgebruik van groot belang zijn voor de geloofsbeleving en beleving van zin in het bestaan.

De titel van haar lezing is: “Hedendaagse Iconen”.

Iconen worden wel vensters op de hemel, ladders naar de eeuwigheid genoemd . Dit geeft aan dat het bij een icoon nooit om de icoon of afbeelding zelf gaat, ook niet om deze te aanbidden.  Iconen laten geen natuurgetrouwe afbeelding zien. Ze geven een meer symbolische verbeelding om de kijker uit te nodigen door de icoon heen te kijken en zo te verwijzen naar het oerbeeld daarachter. Het oerbeeld verwijst naar  God, Jezus, Maria  en heiligen.  Een icoon bevat een rijke schat aan symboliek.

Iconen scheppen ruimte voor verstilling, gebed en meditatie om daarin het mysterie en de mystiek van het geloof te ervaren. Juist in de overprikkelde tijd waarin wij leven zien we meer belangstelling voor iconen . Al van jongs af aan is zij gefascineerd door iconen vanwege het licht, de kleuren, het mystieke en de verwijzing naar het goddelijke. Gaandeweg is bij haar het verlangen ontstaan om hedendaagse iconen te maken. In haar werk volgt zij de symboliek van de oude iconen, daarmee wil zij recht doen aan de historische authenticiteit. Op elke icoon is de Bijbeltekst waar de icoon op is gebaseerd aanwezig onder het zachtgele glas.

 

27 maart 2018

De Heer Jasper Zuijdervliet (1944, Noorden, ZH) heeft nagenoeg zijn hele c.v. opgebouwd met diverse adviserende en bestuurlijke functies in de sfeer van het onderwijs. Zo was hij landelijk schoolbestuursadviseur, lid van de Innovatie Commissie Basisschool (ministers Van Kemenade/Pais) en tenslotte adjunct-directeur van de Zeeuwse onderwijsbegeleidingsdienst RPCZ. Daarnaast heeft hij talloze bestuurlijke functies vervuld (van o.a. Klachtencommissie Personeel Emergis, Bouwwinkel Zeeland, Tennis- en Bridgeclubs). Verder is hij actief op literair gebied (o.a. schrijfgroep ‘Loesje’ en ‘Nederland schrijft’). In de afgelopen 25 jaar heeft hij als vrijwilliger veel zingeving gevonden in het bijstaan van families bij overlijden en uitvaart als spreker bij uitvaarten vanuit de Werkgroep Humanistische Uitvaartbegeleiding.

De titel van zijn lezing is: “Dood gaat over leven”.

Voor elk mens geldt vanaf de eerste dag na zijn geboorte de wet van het leven: hij zal ooit sterven. Mensen sterven, en laten – meestal – dierbaren na die van hen hielden. Dan komt het moment van afscheid nemen. Hoe doe je dat? In zijn inleiding ‘Dood gaat over Leven’, gaat Jasper Zuijdervliet op een heel persoonlijke manier hierop in.

Vaak weten de nabestaande dierbaren – familie en vrienden – precies wat ze willen en hoe ze het willen, ook al zijn ze verlamd door verdriet. Maar wat als ze dat niet kunnen of willen? In die gevallen kunnen ze een beroep doen op de vrijwilligers van de humanistische uitvaartbegeleiding om aan dit afscheid een voor hén passende vorm te geven. Deze vrijwilligers doen dit vanuit de overtuiging, dat mensen individueel en uniek zijn, maar dat zij ook dienen te staan voor verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij anderen en onze omgeving. Het is deze dualiteit, die het werkterrein is van de Humanistische Uitvaartbegeleiding bij het sterven van een mens.  Ons doel: mede vorm geven aan een plechtigheid, waarin op waardige wijze afscheid van de overledene wordt genomen.  Daarin willen wij recht doen aan diens geleefde leven. Indirect draagt dit er ook toe bij dat, daardoor de herinnering aan een dierbare levend wordt gehouden.   

 

24 april 2018

De Heer Mathieu Meijs (1943) volgde muziekstudies o.a aan het Maastrichts Conservatorium, alwaar zijn leermeesters voor orgel Jean Wolfs en Kamiel d’Hooghe waren en voor koor- en orkestdirectie respectievelijk Louis Toebosch en Wolfgang Trommer. Aan genoemd conservatorium werden de diploma’s voor kerkmuziek, muziekonderwijs en einddiploma solospel orgel behaald. Vanaf 1967-1985 doceerde hij aan het Maastrichts conservatorium en tot 1975 aan de muziekscholen in Maastricht en Geleen.

Als kerkmusicus was hij ruim 16 jaar werkzaam aan de dekenale Sint Augustinuskerk te Geleen en de Sint Bavo in Nuth. Hij was in deze periode een veelgevraagd concertorganist. Ook stonden diverse koren en orkesten onder zijn leiding. In 1975 werd hij directeur van de gemeentelijke muziekschool te Hoensbroek en omstreken en in aansluiting hierop is hij werkzaam geweest vanaf 1983 t/m 2004 als algemeen en provinciaal directeur van de Zeeuwse Muziekschool. In 2010 is Mathieu benoemd tot organist van de Koorkerk Middelburg.

De titel van zijn lezing is; “Gregoriaans “.

Kerkmuziek is zo oud als de kerk zelf, hoewel uit de vroegste tijden niet zoveel bijzonders is overgebleven, voor een deel doordat oudere notaties in onbruik geraakt waren.

Karel de Grote ( 9e eeuw) en heerser van het grote Frankische rijk heeft het Gregoriaans als enige liturgische muziek verspreid. Aan hem danken wij de eerste bundeling van het Gregoriaans en het neumenschrift. Uiteraard bevat het Gregoriaans overblijfselen uit de vroegere tijden, mogelijk zelfs uit de joodse tempelliturgie, maar hieraan wordt door deskundigen zeer getwijfeld. Feit is dat bijna acht eeuwen lang de ontwikkeling van de West Europese muziekgeschiedenis zo niet geheel dan toch voor het grootste deel via deze kerkmuziek plaatsvond. Het Gregoriaans dus.

Noteert u al vast de data van de bijeenkomsten in uw agenda!!


Mededelingen

Omdat ons ledental door de jaren heen wat geslonken is vanwege ouderdom en overlijden zijn wij op zoek naar nieuwe leden. Iedereen is welkom!!

De bijeenkomsten vinden net als vorig jaar plaats in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg elke 4e dinsdag van de maand.

Wij beginnen met een gezamenlijke lunch (die 10 euro kost) om 12 uur en daarna start de lezing om 13.00 uur tot ongeveer 14.00 uur.

Verder heeft de penningmeester uw contributie voor het volgend seizoen weer nodig.

De contributie bedraagt voor het seizoen 2017 – 2018   bedraagt 35 euro per lid. 

Wilt u dit zo spoedig mogelijk overmaken op rekeningnummer

NL95RABO 0184838150

t.n.v. A. Karman te Middelburg

Ook dit seizoen weer de vraag eventuele afwezigheid bij de lezing en/of lunch tijdig af te melden bij Adri Karman de penningmeester tel 0118/626014  a.karman@zonnet.nl

Afmelden voor vrijdag 12.00 uur voorafgaand aan de bijeenkomst op dinsdag.

Belangstellende niet- leden kunnen zich tot vrijdag 12.00 uur voor de dinsdag van de desbetreffende bijeenkomst aanmelden bij de penningmeester Adri Karman of de secretaris José Viveen.  Wij hebben de regel dat belangstellende niet-leden éénmaal een lezing mogen bijwonen. Wil men meerdere lezingen bijwonen dan dient men zich als lid aan te melden en is men contributie verschuldigd.

 

Voor verdere informatie  José Viveen secretaris 0118/593312 joseviveen@hotmail.com